brewsterov zakon

zakon koji opisuje vezu Brewsterova kuta i relativnoga indeksa loma dvaju sredstava.

online

1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) ...

online

(1) Vojnim osobama dodjeljuju se činovi te se promiču na temelju vojne izobrazbe i obuke i civilnog obrazovanja, službenih ocjena za obnašanje propisanih ...

online

21 velj 2014 ... Stefanov zakon (Stefan-Boltzmannov zakon), zakon toplinskoga zračenja crnoga tijela (idealno tijelo koje apsorbira sve zračenje koje pada na ...

online

23 srp 2020 ... ... koji se odnose na suradnju i koordinaciju tijela državne uprave u pripremi stajališta na osnovi kojih tijela državne vlasti djeluju u institucijama ...

online

Grb, zastava i himna Republike Hrvatske rabe se u skladu s odredbama ovoga ... Zastava predsjednika Republike Hrvatske je kvadratnog oblika obrubljena ...

online

Treći Njutnov zakon (Zakon akcije i reakcije). Akcija je uvek jednaka reakciji. Tu činjenicu uočio je Njutn i formulisao u trećem Njutnovom zakonu, koji odredjuje ...

online

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

online

(2) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba kaznit će se za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana ...

online

Ovim se Zakonom uređuje dodatak na mirovine korisnika čija je mirovina ostvarena i određena isključivo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja ...

online

Propisuje se obavezno cijepljenje djece protiv ospica (morbilli) kao zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od općeg interesa za Republiku. Članak 2.

online

1 sij 2020 ... PRVI DIO OPĆE ODREDBE. Predmet Zakona. Članak 1. Ovim Zakonom uređuje se životno partnerstvo osoba istog spola, načela, sklapanje i ...

online

20 svi 2017 ... I. OPĆE ODREDBE. Namjena zakona. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u ...

online

GLAVA I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uvjeti i ...

online

pročišćeni tekst zakona ... Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih ... (10) Poslove učitelja stručnih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i ... Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u ... i Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, br.

online

2) provedba operativnih i središnjih operativnih poslova zračne plovidbe, a posebice kontrola zračnog prometa, poslovi uzbunjivanja, letnih informacija i ...

online

Osniva se Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između ...

online

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo vlasništva, shodno se ... (8) Pravo preče kupovine suvlasnika je isključeno ako se radi o nekretnini koja je po ... 3) ne odvraćati kišnicu s krova svoje kuće od susjedova zemljišta kojem bi ...

online

što predstavlja drugi Newtonov zakon u skalarnom obliku. ... trenja, povećavajte iznos samo do one vrijednosti za koju akceleracija tijela postane 0 ms−2.

online

22 ožu 2002 ... ... odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. (2) Ustavni sud je neovisan o svim tijelima ...

online

(1) Posjed prava je prestao kad je propala nekretnina na kojoj se izvršavao sadržaj toga ... (2) U vrijeme potrebno za dosjelost uračunava se i vrijeme za koje su ...

online

Diplomatska putovnica može se izdati sljedećim dužnosnicima Republike Hrvatske i drugim osobama samo za potrebe službenog putovanja u inozemstvo:.

online

U slučaju da se prema odredbama članka 17. ovoga zakona ponavljaju izbori za predsjednika Republike Hrvatske, u vremenu od dana prvog glasovanja pa do ...

online

Mandat zastupnika izabranih u Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: Sabor) traje 4 godine ... Zastupnici u Saboru imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok ...

online

ZAKON O LIJEČNIŠTVU. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se zakonom uređuje pojam, organizacija i uvjeti za obavljanje liječničkog zvanja, djelovanje ...

online

Nacionalna manjina, u smislu ovoga Ustavnog zakona, je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike ...

online

Mjere izravne kontrole cijena propisuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog ministarstva nadležnog za cijene. 1. Uredba o izravnim ...

online

Treći Njutnov zakon (Zakon akcije i reakcije). Akcija je uvek jednaka reakciji. Tu činjenicu uočio je Njutn i formulisao u trećem. Njutnovom zakonu, koji odredjuje ...

online

Koncesija na pomorskom dobru može se dati nakon što je utvrđena granica pomorskog dobra i provedena u zemljišnim knjigama. Članak 8. Sve koncesije na ...

online

Ako kulturno dobro izgubi svojstva radi kojih je zaštićeno, Ministarstvo kulture ... u kulturi Republike Hrvatske, raspoređuje Ministarstvo kulture za financiranje:.

online

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ДОБРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА И ЖИВОТНА СРЕДИНА Дивљач Закон о дивљачи и ловству: 18/2010-68, 95/2018-267 (др.

online

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ... 12) neistinita tvrdnja trgovca o prirodi i značaju rizika kome potrošač izlaže ...

online

Predmet Zakona. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju položaj, poslovi, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao posebne ...

online

Akademija nastavlja rad i pravni je sljednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti osnovane 1866. kao najviša znanstvena ustanova svih ...

online

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. prestao važiti 17.05.2017. NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13. Prestanite pušiti što prije.

online

5. FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA. Članak 10. Ovim se Zakonom osniva Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Fond).

online

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici. XIII. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje ...

online

I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim se Zakonom utvrđuju minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora ...

online

2. godišnja nagrada za znanost,. 3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti,. 4. godišnja nagrada za znanstvene novake. Nagrade iz stavka 1.

online

Predmet Zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuje se opšta zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije, kao i postupci zaštite od diskriminacije.

online

6) dio vatrenog oružja znači dio ili zamjenski dio vatrenog oružja posebno osmišljen za vatreno oružje i za njegovo djelovanje, te svaka naprava osmišljena ili ...

online

On je 1831. godine na osnovu niza ekperimenata, otkrio i kvantitativno formulisao zakon elektromagnetske indukcije, jedan od osnovnih i najvažnijih zakona ...

online

(2) Autorsko djelo ili predmet srodnog prava smatra se izdanim ako su uz pristanak nositelja prava primjerci toga autorskoga djela odnosno predmeta srodnog ...

online

(1) Upravni postupak pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. (2) Kad se postupak pokreće na zahtjev stranke, postupak se smatra pokrenutim u ...

online

Ovim se Zakonom određuju prava pacijenata prilikom koriš tenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava. Pacijentom u smislu ovoga Zakona ...

online

25 tra 2020 ... odnos Hrvatske narodne banke s Republikom Hrvatskom, kreditnim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama te tijelima i ...

online

Članak 1. (NN 119/14). Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. U obavljanju izvršne vlasti ...

online

82) »ugrožavanje prometa« je takav način sudjelovanja u prometu uslijed kojeg je ... 83) »preglednost« podrazumijeva konkretan prostor što ga sudionik u ...

online

(3) O sukobu nadležnosti između tijela državne uprave odlučuje Vlada. Članak 7. Pojedini poslovi državne uprave određeni ovim Zakonom mogu se posebnim ...

online

I. OPĆE ODREDBE. Sadržaj zakona. Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na medicinski pomognutu oplodnju te prava, obveze i ...

online

4 lip 2020 ... Javno poduzeće "Hrvatski registar brodova" d.o.o. Split osnovano Zakonom o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92.) ...

online

Osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u ...

online

Zakon o zaštiti osobnih podataka - pročišćeni tekst zakona. ... Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u ...

online

4. u pravnim osobama koje su nastale primjenom Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br.

online

I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. (NN 115/16). (1) Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava se i plaća prema odredbama ovoga ...

online

I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje postupak fiskalizacije u prometu gotovinom, obveznici fiskalizacije, sadržaj računa za provedbu ...

online

Prijevoznik je dužan poduzeti sve što je nužno kako bi se u slučaju gubitka opasnih tvari tijekom prijevoza, izgubljene opasne tvari pronašle, te o opasnosti od ...

online

27 srp 2017 ... Zakon o osiguranju radničkih tražbina. ... način upravljanja i obavljanja djelatnosti Agencije za osiguranje radničkih tražbina (u daljnjem tekstu: ...

online

1 sij 2019 ... I. Županijski sud u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru i ... Upravni sud u Zagrebu za područja Bjelovarsko-bilogorske, ...

online

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda. ... Ovaj zakon je bio na snazi od 18.12.2004. do 22.02.2019., a možete ga preuzeti ovdje. Novi zakon iz NN 16/19 ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.