elektroluminiscencija - Hrvatski jezični portal

elektroluminiscèncija ž DEFINICIJA fiz. emisija svjetla iz neke tvari, emitira kad se nađe u električnom polju ETIMOLOGIJA elektro v. luminescencija ...

Povezana prijava

elektroluminiscèncija ž DEFINICIJA fiz. emisija svjetla iz neke tvari, emitira kad se nađe u električnom polju ETIMOLOGIJA elektro v. luminescencija ...

online

Hrvatski jezični portal (HJP) je pretraživ rječnik hrvatskog jezika nastao kao rezultat zajedničkog projekta Novog Libera i Srca. Organiziran je oko rječničke baze ...

online

dapàče pril. DEFINICIJA za dodavanje onome što je rečeno (kad se rečeno prihvaća i pojačava) [[i]A: Je li dopušteno sjesti k vama za stol? B: dapače[/i] = ne ...

online

protvan. pròtvan (pròtvanj, bròtvan) m. DEFINICIJA. reg. limeni oblik u kojem se peku kruh, kolači i sl. [kruh iz protvana]. ETIMOLOGIJA. njem. Brotwanne.

online

maniheìzam — m 〈G zma〉 rel. dualističko učenje i religija nastala u 3. st. u ... manìhējstāvā/ ā> DEFINICIJA 1. maniheizam 2. razg. gledanje na stvarnost bez ...

online

<prez. nàbrojīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàbrojen> DEFINICIJA v. nabrojati, nabrajati ETIMOLOGIJA vidi ... {{001f}}(što) redom sve izgovoriti ili nabrojiti po redu 2.

online

Hrvatski jezični portal. . parcov. parcov: párcov m. DEFINICIJA. žarg. [i] ( srp.)[/i] štakor, v. Hrvatski jezični portal. 2014. parbeni · parcela · párcov — m žarg.

online

tašt: tȁšt prid. <odr. -ī>. DEFINICIJA. 1. koji je osjetljiv na svoju veličinu, zasluge i sl.; sujetan, sebeljubiv. 2. rij. isprazan, bezvrijedan, uzaludan [tašta slava].

online

redundancija: redundàncija ž. DEFINICIJA. 1. preopširno, razvučeno izlaganje zbog suvišnih i nepotrebnih riječi. 2. lingv. ponavljanje obavijesti u komunikaciji ...

online

crni humor (crni vic) humor koji tragično pretvara u komično; crni kontinent Crna Afrika, usp. Afrika Δ; crni korijen bot. povrće (Scorzonera hispanica) iz porodice ...

online

samozàtājan — prid. 〈odr. jnī〉 onaj koji je sposoban ograničiti i zatajiti svoje potrebe i neposredne interese radi drugoga ili višeg interesa koji se ne želi ...

online

litotamnij. litotȃmnīj m. DEFINICIJA. bot. rod crvenih algi (Lithothamnion) obložene su vapnencem. ETIMOLOGIJA. nlat. lithothamnion ← lito- grč. thamníon: ...

online

ovsènica — ž bot. višegodišnja trava (Arrhenatherum) iz porodice trava (Gramineae), značajna krmna ... pahovka — pàhōvka ž DEFINICIJA bot., v. ovsenica …

online

zaìmāč — m (zaìmača ž) 〈G zaimáča〉 kuhinjski pribor za zahvaćanje juhe i žitkog jela i sl.; kutlača; šeflja, kutal/kutao, kaciola … Veliki rječnik hrvatskoga ...

online

štípavac m <G āvca, V āvče, N mn āvci> DEFINICIJA 1. zool., v. škorpion (balkanski š. Buthus occitanus) 2. bot. biljka (Ulex europaeus) iz porodice leptirnjača ...

online

Hrvatski jezični portal (HJP) prvi je rječnik hrvatskoga jezika distribuiran internetom. Projekt je pokrenulo izdavačko poduzeće Novi Liber oko svoje rječničke ...

online

askéza ž DEFINICIJA rel. sustavno savladavanje tjelesnih nagona i želja radi višeg ... asketizam — asketìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. v. askeza 2. meton.

online

asketìzam m <G -zma>. DEFINICIJA. 1. v. askeza. 2. meton. odricanje od nekih ugoda i komfora suvremenog života da bi se živjelo zdravije i izbjegavalo stresne ...

online

(ȋ) nav. ekspr. smešiti z močnim poudarjanjem značilnih potez, lastnosti: karikira čustvenost njegovih pesmi / zlobno koga karikirati karikíran a o: karikiran lik ...

online

bajronìzam m <G zma> DEFINICIJA knjiž. pesimistički svjetonazor o neuništivosti zla, kult osjećajnosti i individualističke pobune nadahnut junacima iz ...

online

što se mene tiče... (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom izlaganju) ako se o meni radi, kako ja sudim, ja bih rekao, koliko je do mene, meni je ...

online

žutènica (žućènica) ž DEFINICIJA bot., v. radič (1) SINTAGMA pustošna žutenica bot., v. oko ETIMOLOGIJA v. žut.

online

1. primiti/primati vojničku hranu, opremu, oružje; sljedovati ono što koga pripada 2. pren. biti/bivati kažnjen [fasovati batine] ETIMOLOGIJA…

online

ekònīm m <G ekoníma> DEFINICIJA term. ime naseljenog mjesta.

online

ȉgrokāz m DEFINICIJA predstava jednostavna teksta, jednostavni kazališni komad ETIMOLOGIJA v. igra v. kazati.

online

prijétvōran — prid. 〈odr. rnī〉 koji se pretvara; dvoličan, neiskren, himben, licemjeran … Veliki rječnik hrvatskoga jezika. pritvorica — prìtvorica m (ž) ...

online

lèmōzina — (lemôzina) ž reg. novčani prilog što se skuplja za crkvu poslije mise; milodar, milostinja ✧ {{001f}}tal. ← grč … Veliki rječnik hrvatskoga jezika.

online

hidrofíti — m mn 〈N hidròfīt, G hidrofíta〉 bot. biljke koje djelomično ili potpuno žive u vodi (brojne alge i gljive, poneke mahovine itd.); higrofiti, vodene biljke ...

online

ikonoklàzam — m 〈G zma〉 pov. rel. struja u Carigradu i još nekim dijelovima Istočne crkve (7. i 8. st.) koja je htjela uništiti sve ikone iz bojazni da bi štovanje ...

online

nadàsve — pril. knjiš. više od svega, iznad svega … Veliki rječnik hrvatskoga jezika. gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio ...

online

zalihost: zȃlihōst (zálišnōst) ž <G -osti, I -osti/-ošću>. DEFINICIJA. lingv. ponavljanje informacija u komunikaciji kojem je svrha sprečavanje nesporazuma (npr. u ...

online

Hrvatski jezični portal (HJP) je pretraživ rječnik hrvatskog jezika nastao kao rezultat zajedničkog projekta Novog Libera i Srca. Organiziran je oko rječničke baze ...

online

paralèlno pril. DEFINICIJA 1. usporedno, tako da jedno od drugoga bude cijelom dužinom jednako udaljeno, usp. paralelan (1) 2. istovremeno, istodobno, u isto ...

online

okòvratnīk m <N mn īci> DEFINICIJA 1. v. ovratnik 2. v. kravata 3. v. ogrljak ETIMOLOGIJA v. okolo, oko v. vrat.

online

<prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. poistòvjećen> DEFINICIJA smatrati se jednim i nedjeljivim, postati istovjetan s kim ili čim [poistovjetiti se s čovjekom; poistovjetiti ...

online

protalij. pròtālīj (protȃlīj) ž. DEFINICIJA. bot. gametofit paprati koji se razvija iz spore i na kojem nastaju spolni organi. ETIMOLOGIJA. nlat. prothallium ≃ grč.

online

heliocentrizam: heliocentrìzam m <G -zma>. DEFINICIJA. astron. shvaćanje i učenje koje je zasnovao Kopernik da je Sunce središte našeg planetarnog sustava ...

online

račùnalo sr DEFINICIJA 1. sprava ili uređaj koji služi za računanje i obrađivanje brojčano iskazanih podataka 2. a. pov. pomagalo za računanje [mehaničko ...

online

naposljétku pril. DEFINICIJA 1. (nakon nekog čekanja ili nakon slijeda radnji ili događaja), nakon svega, na kraju [naposljetku svi su bili zadovoljni] 2.

online

Boètije, Anicije Manlije Torkvat Severin (o.480 524) DEFINICIJA rimski filozof i političar, autor didaktičkih spisa o muzici i matematici i filozofskih traktata koji su ...

online

slikokaz. slikokaz: slȉkokāz m. DEFINICIJA. ideol. neol. 1941. neodom. kinematograf, kino. ETIMOLOGIJA. v. slika v. kazati. Hrvatski jezični portal. 2014.

online

<odr. vnī> DEFINICIJA fil. koji se izvodi pomoću logičkoga zaključivanja, zasnovan na razmišljanju; racionalan, opr. intuitivan ETIMOLOGIJA vidi diskurs …

online

rázgodak — m 〈G mn oci〉 pravopisni znakovi, interpunkcijski znakovi u u'em ... uskličnik, crta, dvostruka crtica, zagrade, navodnici) [znak ∼e]; razgodak …

online

hegemonìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}hegemonija{{/ref}} 2. {{001f}}doktrina hegemonije, prevlast ili težnja za prevlašću jedne nacije ili države ...

online

puritanìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}pov. rel. protestantsko reformatorski pokret nastao u 16. st. u Anglikanskoj crkvi s ciljem da pojednostavni i regulira ...

online

kopljača. kopljača: kòpljača1 ž <G mn kȍpljāčā>. DEFINICIJA. zool. morska životinja (Branchiostoma lanceolatum) iz koljena svitkovaca (Acrania).

online

... pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što, koga) pozitivno se izraziti/izražavati, podržati što/podržavati što [afirmirati prijedlog] 2.

online

zmijače. zmìjače ž mn. DEFINICIJA. zool. razred morskih bodljikaša (Ophiuroidea), imaju zvjezdoliko tijelo i tanke savitljive krakove (u Jadranu živi Ophioderma ...

online

opkoračénje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. opkoračiti 2. knjiž. vrsta sintaktičko intonacijske strukture stiha kada se jedna ili više riječi prenosi u idući stih radi ...

online

šestoper. šestòper m. DEFINICIJA. vojn. pov. buzdovan sa šest pera (šiljaka). ETIMOLOGIJA. v. šest v. pero. Hrvatski jezični portal. 2014. Šestić · šestina ...

online

triforij. trìfōrīj (trifȏrīj) m. DEFINICIJA. arhit. 1. v. trifora. 2. u srednjovjekovnom crkvenom graditeljstvu uzdužna galerija u gornjem dijelu zida koja se nizom lučnih ...

online

eminèntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je vrlo poznat i cijenjen [eminentna ličnost]; prominentan 2. koji je izvrstan [eminentan znanstvenik]; istaknut ...

online

polivàlentan (polivalȅntan) prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je mnogovrijedan, koji je mnogovaljan ETIMOLOGIJA vidi polivalencija.

online

poljodjélstvo — sr obrađivanje zemlje kao grana privrede; poljoprivreda, ratarstvo, ... DEFINICIJA koji se odnosi na poljodjelce i poljodjelstvo ETIMOLOGIJA vidi ...

online

promontorij. promòntōrīj (promontȏrīj) m. DEFINICIJA. 1. geogr. zemljište koje se na reljefu ističe visinom; uzvisina, predgorje. 2. anat. prirodno ispupčenje na ...

online

egzaltiran. egzaltiran: egzàltīran prid. <odr. -ī>. DEFINICIJA. 1. koji je previše ... DEFINICIJA na egzaltiran način; uzbuđeno ETIMOLOGIJA vidi egzaltacija …

online

evocírati (što) dv. <prez. evòcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. pobuditi/pobuđivati predodžbe, dozvati/dozivati u pamet [evocirati ...

online

lokalpatriotski — lokalpatrìotski pril. DEFINICIJA na način lokalpatriotizma, na način lokalpatriota ETIMOLOGIJA vidi lokalpatriotizam … Hrvatski jezični portal.

online

DEFINICIJA 1. obvezatno [obavezno provesti] 2. razg. svakako [obavezno dođi] ... ima relativnu slobodu kretanja uz nadzor ili uz obavezno javljanje policiji …

online

začìnjavac m <G āvca, N mn āvci> DEFINICIJA pov. knjiž. anoniman sastavljač pjesama na hrvatskom jeziku prije najstarijih poznatijih pjesnika (druga pol.

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.