Fizika 1 - 3.2 Snaga - Edutorij

U fizici također koristimo pojam snaga, ali ga je potrebno preciznije definirati. ... Snaga je količnik obavljenog rada i vremenskog intervala u kojem je rad ...

Povezana prijava

U fizici također koristimo pojam snaga, ali ga je potrebno preciznije definirati. ... Snaga je količnik obavljenog rada i vremenskog intervala u kojem je rad ...

online

2.4 Rad i snaga električne struje. Europska ... Ako naboj možemo izraziti umnoškom električne struje i vremena, ... dobivamo izraz za snagu električne struje ​.

online

koja nam daje količinu naboja koja prođe strujnim krugom tijekom određenog vremena. Uvrstimo li tu formulu u onu za rad, definirali smo rad električne struje.

online

Fizika za 1 razred opće gimnazije Priručnik za nastavnike Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda https:wwwe-skolehrhr ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE. Sila vrši rad pri premeštanju nekog tela u prostoru. Motorna sila vrši rad kada premešta kamion iz jednog mesta u drugo.

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

Kada se u fizici govori o radu misli se na vrstu rada za čije obavljanje je potreban fizički napor. Ovaj rad je najčešće povezan sa mehaničkim kretanjem ili ...

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

BuyDirect.com is a shopping search hub for retailers, businesses or smart consumers.

online

Rad i snaga električne struje. Rad pri pomeranju naelektrisanja q iz jedne tačke u drugu električnog polja dat je sledećim izrazom: Picture. Ako količinu ...

online

22 авг 2019 ... Mehanički rad i energija. Snaga – sistematizacija - Fizika za 7. razred (#43) | SuperŠkola. 3,861 views3.8K views. • Aug 22, 2019. 28 2. Share

online

iDaily provides up-to-date information you need to know. Find everything from the latest deals to the newest trending product - daily!

online
online

Fizikaza 8. razred osnovne školeAutori: Bosiljko Đerek, Sandra Ivković, Ana - Marija Kukuruzović, Danijela Takač. Što ću naučiti? Pravilno upotrebljavati ...

online

Rad. Zadržimo se za početak na prvom primjeru koji smo spomenuli. Pokvareni automobil guramo dio puta. Zbog čega ćemo reći da obavljamo rad na ...

online

Fizikaza 7. razred osnovne školeAutori: Vedrana Kasalo, Ana Lipošćak, Tanja Paris. Što ću naučiti? Pravilno upotrebljavati fizikalne veličine i njihove SI mjerne ...

online

Fizikaza 1. razred srednje školeAutori: Nataša Bek, Karolina Dvojković, Tomislav Tuškan. Što ću naučiti? Opisati pravocrtna gibanja uz pomoć osnovnih ...

online

mySimon is the premier price comparison shopping site, letting you compare prices and find the best deals!

online

Decode the latest tech products, news and reviews. Search here and keep up with what matters in tech.

online

Akceleracija je vektorska fizikalna veličina kojom opisujemo ubrzanje ili usporenje tijela. Srednja akceleracija je po iznosu jednaka količniku iznosa promjene ...

online

Energija je fizička veličina. Oznaka za energiju je veliko slovo E E . Mjerna jedinica energije je džul koji označavamo velikim slovom J J , prema engleskom ...

online

Napon između dviju točaka u električnom polju definira se kao kvocijent ... Elektronvolt (eV) često se rabi kao mjerna jedinica za rad, odnosno energiju, ...

online

Počet ćemo objašnjenjem što je to leća. Leća je pažljivo oblikovani komad prozirnog materijala koji lomi svjetlosne zrake na takav način da stvara sliku. Postoji ...

online

Uzgon je sila u fluidu koja tijelo uronjeno u fluid potiskuje prema gore, a nastaje kao rezultanta sila uzrokovanih razlikom hidrostatskih tlakova na površinu tijela ...

online

Proučit ćemo što se događa s jakošću struje tijekom uključivanja i isključivanja zavojnice u strujni krug. Samoindukcija. Opišite što bi se trebalo dogoditi ako ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

O unutarnjoj energiji učili ste u sedmom razredu (Fizika 7, jedinica 4.1. Unutarnja energija, toplina i temperatura), a detaljnije ćete učiti u drugom razredu (Fizika ...

online

U zraku je brzina svjetlosti u odnosu prema brzini svjetlosti u vakuumu neznatno ... Potpuna refleksija svjetlosti nastaje kada svjetlost prelazi iz optički gušćeg u ...

online

Razlikovati izvore svjetlosti; Opisati zakonitosti rasprostiranja svjetlosti; Opisati odbijanje svjetlosti na različitim plohama; Konstruirati i opisati sliku koja nastaje u ...

online

Je li faktor trenja veći kod glatkih dodirnih ploha? Sila trenja javlja se i vrlo je velika kada su površine tijela koja se dodiruju jako glatke (npr. staklo) ili kada je ...

online

Budući da je mjerna jedinica za tlak, paskal, izrazito mala, primjenjuju se veće mjerne ... U svakodnevnom životu, tlak se može iskazati mjernom jedinicom bar i ...

online

Ti se poremećaji prenose na susjedne dijelove zraka rasprostirući se u obliku ... Brzina zvuka u vodi oko četiri puta je veća od brzine zvuka u zraku i iznosi oko ...

online

Opisati odbijanje vala od prepreke; Razlikovati upadni kut i kut odbijanja; Opisati zašto dolazi do loma valova na granici dvaju sredstava; Objasniti nastanak i ...

online

Srednja brzina je količnik ukupnog puta prijeđenog u određenome ... v x/ms -1x/mt/sFEDCBA položajGibanje automobila Izračunajte srednju brzinu na ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

Vidjet ćemo kako tlak koji se u tekućinama i plinovima javlja zbog njihove težine, ... Hidrostatski tlak je tlak prouzročen težinom stupca tekućine iznad zadane ...

online

Međutim, u potpuno zatvorenoj, nestlačivoj tekućini može se pojaviti i dodatni tlak kao posljedica djelovanja vanjske sile na tekućinu. Zovemo ga hidraulički tlak.

online

U 8. ste razredu na satovima Fizike upoznali električnu struju, strujni krug i osnovne pojave vezane za struju. Prisjetite se tih definicija te oznaka elemenata ...

online

Drugi razlog za više znanja o električnom naponu ilustrira slika koju vidite ovdje. ... daje nosiocu električne struje i njegova električnog naboja je električni napon. ... Jedan volt jednak je količniku jedinice za energiju (džul, J J ) i jedinice za ...

online

Tijela građena od više tvari, kao što je prozor, nazivaju se heterogena tijela. Dovucite na ... Agregacijska stanja su stanja u kojima tvari nalazimo u prirodi.

online

To nas navodi na zakon očuvanja naboja. Zbroj svih električnih naboja u ... Coulombov zakon može se zapisati i u obliku: F=14πε⋅Q1⋅Q2r2 F = 1 4 π ε · Q 1 ...

online

Maseni protok fluida jest količnik mase fluida koja je u nekom vremenskom ... dvaju označenih dijelova, maseni protok u užem i širem dijelu cijevi mora biti ...

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

Primarni svjetlosni izvori sami stvaraju svjetlost, npr. žarna nit. Sekundarni izvori svjetlosti bivaju obasjani i pritom odbijaju svjetlost od svoje površine npr.

online

Mjerenje je postupak kojim se pri eksperimentalnom istraživanju neke veličine brojčani rezultat i njegova pogreška uspoređuju s utvrđenom jedinicom za tu ...

online

Električno polje pozitivnog točkastog naboja. Pozitivni su naboji izvori električnog polja. Električno polje negativnog točkastog naboja. Negativni naboji su ponori ...

online

Električni otpor je karakteristika vodiča da se opire prolasku električne struje. Fizičku veličinu električni otpor označavamo slovom R, R , a mjernu jedinicu ...

online

Gustoća. Gustoća je fizička veličina karakteristična za svaku tvar i jednaka je količniku mase i obujma te tvari. Označavamo ju grčkim malim grčkim slovom ro (ρ).

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

Osnovna mjerna jedinica za masu je kilogram, oznaka je kg. kg . U tablici možete vidjeti mase nekih tijela koja možemo pronači u Sunčevu sustavu, od laganog ...

online

Valovi se razlikuju i ovisno o udaljenosti dvaju susjednih bregova ili dolova. Ta se udaljenost naziva valna duljina. Udaljenost između dva susjedna dola ili dva ...

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

Električni naboj elektrona nazivamo elementarnim nabojem. Električni naboj protona po iznosu je jednak naboju elektrona, ali je suprotnog predznaka.

online

Temperatura žive jednaka je temperaturi tijela s kojim je termometar u dodiru jer toplina ... Stupnjevi se nastavljaju iznad vrelišta i ispod ledišta vode gdje imaju ... Temperaturni stupanj Kelvinove ljestvice naziva se kelvin i označavamo ga s K, ...

online

Toplina koju neka količina tvari mora primiti iz okoline kako bi iz čvrstog ... Specifična latentna toplina isparavanja jest energija potrebna kako bi masa 1kg 1 kg ...

online

Iz te činjenice proizlazi definicija za električni otpor. Električni otpor omskih vodiča definira se kao omjer primijenjenog napona U U na krajevima omskog vodiča ...

online

Paralelni spoj kondenzatora. Kondenzatori se spajaju u paralelan spoj tako da se međusobno posebno spoje sve ploče s pozitivnim nabojem, a posebno ploče ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.